Användarvillkor

Vi ber dig vänligt att du noggrant läser användarvillkoren för vår webbplats nedan. Genom att besöka Fellow Finances webbplats, accepterar du automatiskt att vara bunden av följande villkor. Olika dokument och sidor kan innehålla ytterligare villkor än de som nämns nedan.

Användarvillkor för Fellow Finances lånetjänst

Företag som ska finansieras:

Person som ska finansieras:

Investerare:


Fellow Finance Abp – crowdfunding- och P2P-lånetjänst.

www.fellowfinance.se är en webbplats som upprätthålls (organisationsnummer 2568782-2)(”Fellow Finance”) av Fellow Finance Abp. Fellow Finance är ett aktiebolag grundat enligt finsk lagstiftning. Dess huvudkontor ligger på adressen Båtsmansgatan 4 A, 00150 Helsingfors. Fellow Finance erbjuder förmedlande av P2P-lån och lånbaserad crowdfunding för Företag genom dess webbtjänst. Fellow Finance erbjuder inte investeringstjänster som anges i Lagen om investeringstjänster.

Användningen av Fellow Finances produkter, mjukvara, och webbplats (hädanefter gemensamt refererade som ”Tjänster”) är baserade på ett avtal som ingåtts mellan dig och Fellow Finance.

Syftet med Tjänsterna är att upprätthålla en Tjänst genom vilken Företag kan hitta Investerare för lånbaserad crowdfunding eller Personer kan hitta Investerare för P2P-lån (”Investerare”) och Investerare kan hitta Företag och/eller Personer. Företagen, Personerna och investerarna är gemensamt refererade som ”Du” i villkoren. Du kan registrera dig hos Tjänsten antingen som en Person, Företag och/eller Investerare.

Om inte uttryckligen överenskommit skriftligen med Fellow Finance ingår dessa villkor alltid i avtalet som Du har ingått med Fellow Finance. Dessa villkor är hädanefter refererat som ”Allmänna Villkor”. De Allmänna Villkoren inkluderar Integritetspolicyn (”Integritetspolicy”), vilken är tillgänglig på Fellow Finances webbplats och innehåller principer enligt vilka Fellow Finance kan använda din information, och en policy rörande hanteringen av kundtillgångar.

Utöver ovanstående innehåller ditt avtal med Fellow Finance avtalsvillkoren (t.ex. Skuldebrevet och dess Allmänna Villkor) som tillämpas på Tjänsterna, beroende på vilken av Tjänsterna Du använder. Alla dessa är nedan refererat som ”Tjänstevillkor”. Tjänstevillkoren som tillämpas på Tjänsterna kan läsas antingen inom Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten.

Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med Tjänstevillkoren, utgör ett bindande avtal mellan dig och Fellow Finance relaterat till din användning av Tjänsten. Det är viktigt att Du läser dessa noggrant. Detta juridiska avtal är hädanefter refererat som ”Villkor”. Om det är inkonsekvens mellan Tjänstevillkoren och de Allmänna Villkoren ska Tjänstevillkoren för varje Tjänst ha prioritet.

Godkännande av villkoren

Du måste först acceptera Villkoren för att kunna använda Tjänsten. Du kan inte använda Tjänsten om Du inte accepterar Villkoren. När Du accepterar Villkoren eller de Allmänna Villkoren accepterar Du även Integritetspolicyn. Du kan acceptera villkoren genom att klicka Acceptera eller Acceptera Villkor, om Fellow Finance har aktiverat detta alternativ för dig i sin Tjänst, eller direkt genom att använda Tjänsterna. I detta fall förstår Du och accepterar att Fellow Finance anser din användning av Tjänsterna som ett accepterande av Villkoren från det ögonblick du börjar använda dem.

Du kan inte använda Tjänsterna eller acceptera Villkoren om (a) Du inte har juridisk kapacitet att ingå bindande avtal med Fellow Finance, eller (b) Du är förhindrad enligt finsk lag, eller enligt lagar i andra länder, inkluderat landet där Du bor eller är medborgare i och landet från vilket Du använder Tjänsterna och från vilket Du mottager Tjänsterna. Innan Du fortsätter rekommenderar vi att Du skriver ut och sparar en kopia av de Allmänna Villkoren för arkivering.

Kundkonto

Du kan använda webbtjänsten utan att skapa ett Kundkonto. Du måste dock skapa ett Kundkonto så att du kan: Se mer detaljerad information om Person och/eller Företag som letar efter finansiering, deltar i P2P-lån och/eller lånbaserad crowdfunding i Tjänsten eller skicka en finansieringsansökan.

Du kan skapa ett Kundkonto i Tjänsten genom att skicka in den begärda informationen. På grund av lagstiftning måste Du svara på frågor om dina investeringstillgångar, deras ursprung och kundidentifikation när Du skapar Kundkontot. För att kunna använda Kundkontot måste Du först identifiera dig själv elektroniskt eller på något annat sätt vi kan kräva och acceptera Villkoren av Tjänsten. (Lagen om upptäckande och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism). Du är personligt ansvarig för försäkrandet att informationen Du har lämnat in är aktuell, korrekt och fullständig. Du åtar dig att uppdatera eventuella ändringar i din information i vår Tjänst.

Användning eller försök att använda Tjänsten för kriminella eller oetiska ändamål eller annat avsiktligt missbrukande av Tjänsten eller avsiktlig eller oavsiktlig överträdelse av lagar eller förordningar och eventuella försök att göra det;
Stjäla, ändra, visa eller ta bort en annan användares information;
Missbruk eller försök till missbruk av Tjänsten;
Överföring av användandet av Tjänsten från andra användare eller Kundkonto till en annan utan Fellow Finances samtycke eller handlingar som är emot Fellow Finances regler och riktlinjer; eller
Otillåten delning eller nedladdning av innehåll som ägs av en annan; eller
Delande av felaktig, oriktig, vilseledande, oetisk, eller förolämpande information; eller misslyckande att betala en investering; eller
Otillåten kopiering, redigering, eller delning av information på Fellow Finances webbplats; eller
Nedladdning eller installation av virus eller annan skadlig kod eller försöket att göra det; eller
Kommunikation med andra användare med ett kriminellt eller skadligt syfte; eller annan motsvarande handling är strängt förbjuden och kan leda till omedelbar uppsägning av Kundkontot.

Tjänster som erbjuds av Fellow Finance och deras tillgänglighet

Fellow Finance kan ha Dotterbolag och Filialer över hela världen (”Dotterbolag och Filialer”). Ibland erbjuder dessa Företag deras Tjänster till dig på uppdrag av Fellow Finance. Du förstår och accepterar att Dotterbolaget och Filialer har rätt att erbjuda Tjänster till dig.

Du förstår och accepterar att formen och naturen av Tjänsterna som erbjuds av Fellow Finance kan ändras från tid till en annan utan en separat underrättelse till dig. Även Villkoren kan ändras, och Fellow Finance rekommenderar att Du kontrollerar giltiga Villkor från tid till en annan. Du kommer att bli underrättad om väsentliga ändringar av Villkoren på vår hemsida.

Som en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet, förstår och accepterar Du att Fellow Finance kan upphöra eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna (eller egenskaperna i Tjänsterna) till dig eller användarna uteslutande efter eget godtyckande utan att informera dig separat om detta. Du kan upphöra användandet av Tjänsterna när som helst utan att separat informera Fellow Finance om detta.

I enlighet med Lagen om upptäckande och förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering, har Fellow Finance kund-due diligence. Du accepterar och förstår att Fellow Finance kan begära dig att lämna ut information om dig själv för att uppfylla sin lagliga due diligence-skyldighet. Du förstår och accepterar även att om Du inte lämnar in korrekt, fullständig information för uppfyllandet av due diligence-skyldigheten, kan Fellow Finance förhindra användandet av Tjänsterna eller begränsa dem t.ex. genom frysning av dina tillgångar som är föremål för en affärstransaktion för att erhålla den nödvändiga informationen.

Du förstår och accepterar att om Fellow Finance förhindrar tillgång till ditt Kundkonto, Du kan inte nödvändigtvis komma in på Tjänsterna, din användarinformation eller annat innehåll tillgängligt på ditt Kundkonto.

Du förbinder dig bara att använda Tjänsterna för syften som är tillåtna enligt Villkoren och lagar eller bestämmelser i tillämpliga stater eller allmänt godkända praxis eller riktlinjer. Du förbinder dig att inte använda (eller försöka använda) någon av Tjänsterna förutom via användargränssnittet som tillhandahålls av Fellow Finance, såvida Du inte har ingått ett separat avtal som berättigar dig att göra det. Du förbinder dig att inte ingå i några aktiviteter som kan avbryta eller störa Tjänsterna (eller servrar och nätverk anslutna till Tjänsterna).

Såvida Du inte uttryckligen har avtalat något annat skriftligen med Fellow Finance, förbinder Du dig att inte reproducera, föröka, kopiera, byta, eller sälja Tjänsterna för något syfte. Du är dock fri att rekommendera Tjänsten till andra.

Personer, Företag och Investerare är ensamma ansvariga för offentlig rapportering relaterat till deras finansiering och investeringar samt för betalning av skatter och motsvarande avgifter.

Du accepterar att Du är ensam ansvarig (och att Fellow Finance inte är ansvarig för dig eller någon annan tredje part) för brott mot alla dina skyldigheter enligt Villkoren eller konsekvenserna av ett sådant brott (inklusive förlust eller skada som Fellow Finance kan ådra).

Tjänsterelaterade avgifter och kostnader

Användandet av Fellow Finances webbtjänst är gratis. Kostnaderna för och avgifterna för Tjänsten anges i Fellow Finances prislista som är tillgänglig i Tjänsten.

Inspelning av samtal

För att verifiera uppdrag måste Fellow Finance spela in telefonsamtal med kunder som gäller förmedlingen av lån. Samtalsinspelningarna behålls i två år eller så länge som är nödvändigt för att uppfylla rättigheterna eller skyldigheterna relaterat till Tjänsten.

Säkerhet för ditt lösenord och Kundkonto

Du accepterar och förstår att Du är ansvarig för säker användning, förvaring och konfidentialitet av de lösenord Du använder för att komma åt Tjänsten. Du accepterar att Du är ensam ansvarig mot Fellow Finance för alla dina handlingar som äger rum på ditt Kundkonto. Korrekt inmatad identifieringsinformation som motsvarar din signatur, och Du accepterar att alla åtaganden och andra uttryck av vilja gjort i ditt namn i Tjänsten är bindande för dig själv och Företaget som Du representerar.

Om du blir medveten om obehörig användning av ditt lösenord eller Kundkonto, förbinder Du dig att omedelbart kontakta Fellow Finance om detta. Du åtar dig också att ändra ditt lösenord om Du har anledning att misstänka att det har hamnat i fel händer.

Innehåll av Tjänster

Du förstår att allt innehåll (såsom datafiler, skriven text, programvara, ljudfiler eller annat ljud, fotografier, videor, och andra bilder) som Du har tillgång till som del av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten, och aktualitet, korrekthet, och noggrannhet av sådan information, är under ensamt ansvar för Personen, Företaget eller Investeraren från vilken innehållet härrörde ifrån. All sådan information är hädanefter refererat till ”Innehåll”.

Du är medveten om att innehållet presenterat för dig inkluderar arbetet genererat av Tjänstens användare, annonser som visas i Tjänsten eller sponsrat Innehåll i Tjänsten, kan vara skyddat av immateriella rättigheter som ägs av användarna av Tjänsten, sponsorer eller annonsörer. Du får inte redigera, hyra, låna, sälja eller distribuera innehållet eller skapa verk som härrör från Innehållet, såvida Du inte har avtalat separat om detta skriftligen med Fellow Finance eller ägaren av Innehållet.

Fellow Finance förbehåller sig rätten att (men är inte skyldig att) förhandskontrollera, visa, markera, filtrera, redigera, avvisa eller ta bort något eller allt Innehåll från Tjänsten utan att informera dig om detta separat.

Du accepterar att Du är ensam ansvarig (och att Fellow Finance inte är ansvarig för dig eller någon annan tredje part) för allt innehåll som Du skapar, laddar ned, förmedlar, visar eller på annat sätt presentera när Du använder Tjänsterna, och därigenom även för konsekvenserna av dina handlingar (inkluderat förluster eller skada som Fellow Finance kan ådra). Du förstår även att Fellow Finance inte är ansvariga för något Innehåll skapat, nedladdat, förmedlat eller visat av andra användare eller korrektheten, fullständigheten eller aktualiteten av informationen presenterat i den.

Du försäkrar att Du har de nödvändiga rättigheterna att använda allt Innehåll som du har skapat, laddat ned, förmedlat, visat eller på annat sätt presenterat på det sätt och område du använder det. Du försäkrar också att det nämnda Innehållet är aktuellt, fullständigt, korrekt och exakt och att publiceringen av Innehållet inte är förbjudet eller begränsat enligt lagar eller officiella bestämmelser och inte är emot god praxis eller förolämpande.

Användarrätt till innehåll tilldelat av dig

Du behåller upphovsrätt och andra rättigheter i ditt innehav till innehållet som du skickar, publicerar eller visar i eller igenom Tjänsten. Genom att skicka, publicera eller visa Innehåll ger Du Fellow Finance en kontinuerlig, oåterkallelig, global, kostnadsfri och icke-exklusiv licens att reproducera, anpassa, redigera, översätta, publicera, presentera offentligt, visa offentligt och distribuera något Innehåll som du levererar, skickar eller visar i eller genom Tjänsterna. Det enda syftet med licensen är att tillåta Fellow Finance att visa, dela eller marknadsföra Tjänsterna. Fellow Finance publicerar inte information om dig som är personlig och uttryckligen markerad som konfidentiell, förutom för information som behövs för användningen av Tjänsterna.

Du bekräftar och försäkrar Fellow Finance att Du har alla nödvändiga rättigheter, behörigheter och tillstånd för att tilldela de ovannämnda användarrättigheterna till innehållet.

Avsluta ditt avtalsförhållande

Om Du önskar kan Du avsluta villkoren för Tjänsten och alla avtal, såvida inget annat avtalats, genom att skicka in en skriftlig anmälan om uppsägning med en uppsägningstid av en (1) månad.

UTESLUTNING AV GARANTIER

Ingenting i dessa villkor tar bort eller begränsar Fellow Finances garantier eller skulder för förluster som inte kan uteslutas eller begränsas juridiskt. Vissa stater tillåter inte borttagande av särskilda garantier eller villkor eller borttagningen av begränsning av skulder med avseende på en förlust eller skada som är beror på försumlighet, avtalsbrott, överträdelse av indirekta villkor eller tillfällig eller indirekt skada. Därför är du endast föremål för juridiska begränsningar som är giltiga i din stat, och Fellow Finances ansvar är begränsat till det lägsta belopp som anges i lag.

Du förstår och accepterar att Du använder Tjänsterna under eget ansvar och att Tjänsterna är erbjudna ”som de är vid en given tidpunkt”. Du har ansvar för korrektheten, exaktheten, tillräckligheten och aktualiteten av den information Du har lämnat. Felskrivningar och motsvarande misstag är under eget ansvar. Om, för exempel, Du skriver fel kontonummer för återbetalning av medel, kommer Fellow Finance inte vara ansvarig för någon förlust som Du kan ådra dig som ett resultat av detta.

Fellow Finance garanterar inte att din användning av Tjänsterna matchar dina krav; att din användning av Tjänsten är kontinuerlig, säker eller pålitlig eller att Du alltid har åtkomst till Tjänsten; informationen som du får som ett resultat av att använda Tjänsten är korrekt eller pålitlig; eller att fel i driften eller funktionaliteten hos den mjukvara som erbjuds till dig som en del av Tjänsterna är reparerade. Allt material som Du har laddat ned eller på annat sätt erhållit när Du använt Tjänsterna är under eget ansvar, utöver vilken Du är ensam ansvarig för någon skada eller förlust av information som nedladdning av de nämnda materialen kan orsaka till din dators mjukvara eller annan enhet. Inget råd eller information som du har mottagit från eller genom Fellow Finance eller Tjänsterna, vare sig muntlig eller skriftlig, utgör en garanti som inte har nämnts i Villkoren.

Dessutom avstår Fellow Finance från alla uttryckliga och indirekta garantier och villkor som gäller till ett specifikt syfte och okränkbarhet, inklusive men utan begränsning till de indirekta garantierna och villkoren för handel.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Du förstår och accepterar att Fellow Finance och dess Dotterbolag inte är ansvariga för dig: för någon direkt, indirekt, omedelbar eller följdskada som Du kan ådra dig. Detta inkluderar, bland annat, icke uppnådd vinst (oavsett om orsaken till den icke uppnådda vinsten var direkt eller följd av), förlust av rykte eller goodwill, förlust av information, förvärvskostnader av ersättande produkter eller Tjänster och andra immateriella förluster; för någon omedelbar eller följdskador eller förluster Du kan ådra dig, inklusive förluster eller skada på grund av att Du har litat på fullständigheten, exaktheten eller existensen av annonseringen som syns i Tjänsterna, eller för skada Du kan ådra dig som ett resultat av förhållandet eller affärstransaktionen mellan dig och en annonsör eller sponsor, vars annonser syns i Tjänsterna; Innehållet nedladdad av användaren är otillräcklig, inkorrekt, ofullständig eller föråldrad.

Fellow Finance gör ändringar i Tjänsterna eller avbryter permanent eller temporärt tillhandahållningen av Tjänsterna (eller delar av); Om något Innehåll eller information i Tjänsten förstörs, skadas eller inte kan sparas; Du försummar att skicka in aktuell kontoinformation för överföringen eller återlämningen av investerade tillgångar; eller Du försummar att hålla ditt lösenord eller användarnamn säkert eller konfidentiellt.

Du är personligen ansvarig för all din användning av Tjänsten, inkluderat, utan begränsning, till investeringarna Du har gjort genom Tjänsten. Deltagande i finansiering av Personer och/eller Företag är användarens eget beslut. Publicering av finansieringsansökan betyder inte att Fellow Finance skulle rekommendera det relevanta investeringsmålet till dig eller att Fellow Finance skulle anse investeringsmålet bra. Du försäkrar att Du gör investeringsbeslutet helt grundat på den information presenterad i samband med finansieringsansökan på webbplatsen.

Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen för att förenkla dess användning och för att övervaka användningen av anonyma användare och hur det används. Detta är en vanlig praxis på många webbplatser. Cookies är små textfiler som webbplatsen sparar på din hårdvara när du besöker sidan. Cookies sparar informationen på din användning av hemsidor och ditt sätt att använda dem. Cookies används inte för att identifiera personer.

Du kan fritt hantera och/eller ta bort cookies.

Ändringar av villkoren

Fellow Finance kan ändra de Allmänna Villkoren eller Tjänstevillkoren från tid till en annan. När ändringar har blivit gjorda, lägger Fellow Finance upp en ny version av de Allmänna Villkoren på dess webbtjänst och/eller webbplats.

Du förstår och accepterar att användningen av Tjänsterna efter ändringar av de Allmänna Villkoren och Tjänstevillkoren anses som ett accepterande av de uppdaterade Allmänna Villkoren eller Tjänstevillkoren.

Allmänna juridiska villkor

Om inte annat avtalas, utgör Villkoren mellan dig och Fellow Finance och reglerar din användning av Tjänsterna. Villkoren ersätter helt alla tidigare motsvarande avtal rörande Tjänsterna mellan dig och Fellow Finance.

Du accepterar att Fellow Finance kan skicka kundmeddelanden, inklusive underrättelser om ändringar i villkoren, genom e-post, telefon eller post eller genom att bifoga en underrättelse till Tjänsterna.

Du accepterar att om Fellow Finance inte uppfyller eller genomför en rätt eller rättsmedel inkluderat i villkoren eller anges i en giltig lag, ska detta inte anses vara ett formellt avstående från Fellow Finances rättigheter och att nämnda rättigheter och rättsmedel fortsätter att vara tillgängliga för Fellow Finance.

Om en domstol med en behörig jurisdiktion bestämmer att någon av bestämmelserna i dessa Villkor är ogiltig, kan bestämmelsen bli borttagen från Villkoren utan att detta påverkar de återstående bestämmelserna i Villkoren. De återstående bestämmelserna av Villkoren förblir gällande och verkställbara.

Du erkänner och accepterar att Fellow Finances Dotterbolag anses vara mottagare av dessa Villkor och att sådana Dotterbolag har rätt att lita på en bestämmelse i Villkoren som ger dem rättigheter och att direkt genomföra sådana Villkor. Som tredje part, parter andra än de nämnda Dotterbolagen kan inte vara mottagare baserat på Villkoren. Svensk lag är applicerat på förhållandet mellan dig och Fellow Finance, med undantag för dess bestämmelser rörande val av lag. Du och Fellow Finance avtalar att Du uteslutande kommer att ta upp ämnen frågor relaterat till villkoren till domstolar i Stockholm, Sverige. Du accepterar att, att trots det ovanstående, Fellow Finance har rätt att ansöka om tillfälliga försiktighetsåtgärder (eller motsvarande brådskande rättsmedel) i alla jurisdiktioner.

Varning för risker i samband med investeringar

Investeringar i Skuldebrev innebär alltid risker, såsom kapitalförlust, dålig likviditet och gäldenärens insolvens. Vänligen läs följande innan du investerar i investeringsmål.

Vi rekommenderar att Du alltid undersöker investeringsmålen försiktigt, dela upp dina risker genom att decentralisera investeringar i flera investeringsmål som representerar olika kreditkategorier och även balansera din investeringsporfölj med högre likviditetsinvesteringar.

Investera aldrig mer än vad Du är beredd att förlora. Dela upp riskerna genom att decentralisering av din investeringsportfölj.

Risker relaterade till Skuldebrev

Ett Företag och/eller en Person som finansieras med hjälp av Skuldebrev betalar månatlig ränta för investeringen, eller som avtalat under hela låneperioden och efter slutet på låneperioden får hela det lånade kapitalet eller som månatliga avbetalningar, till exempel, som kan vara avtalat. Fellow Finance eller någon annan part är under inga omständigheter ansvarig för solvensen för Företaget eller Personen som ska bli finansierad, så Investeraren kan förlora det investerade kapitalet. Skuldebrev är högriskinvesteringsmål.

Företaget och/eller Personen som ska bli finansierad kan inte nödvändigtvis upprätthålla sin solvens under hela låneperioden, så det är möjligt att de inte kan betala tillbaka dess skulder baserat på villkoren i skuldebrevet. I det värsta scenariot har Investeraren då positionen som en konkursborgenär och kan inte nödvändigtvis få tillbaka hela det utlånade kapitalet. Företaget och/eller Personen som ska finansieras kan inte heller ha tillräckligt med tillgångar för att betala ränta. Investeraren är personligt ansvarig för sitt investeringsbeslut och ingen kommer att kompensera för de förluster som kan uppkomma som en följd av dålig framgång för Företaget och/eller Personen som ska finansieras.

Likviditet betyder utbytbarhet med pengar. De crowdfunding-lån och P2P-lån som förmedlas genom Tjänsten är inte värdepapper i den mening som avses i värdepapperslagen, utan Skuldebrev som anges i Skuldebrevslagen. Skuldebrev kan överföras, det vill säga säljas till en annan Investerare i Fellow Finances Tjänst. Även om en eftermarknad existerar betyder detta inte att Investeraren kan överföra Skuldebrevet till en ny Investerare i mitten av låneperioden.

Skuldebrev är normalt osäkra. Detta betyder att om Företaget blir insolvent kommer ingen säkerhet att säkerställa det investerade kapitalet eller den obetalda räntan, men Investeraren kan förlora sin investering. I fall av insolvens, är säkrad skuld och andra förmånskrav utbetalda före osäkrade Skuldebrev och i prioritetsordningen för fordringsägare är ägaren av ett osäkert Skuldebrev i den svagaste ställningen.

Investeraren står inför risken för förtidsåterbetalning av skulden. Företaget och/eller Personen som ska finansieras kan betala tillbaka kapitalet den har lånat när som helst före utgången av låneperioden, och Investeraren kan inte neka detta. Låneräntesatsen är alltid avtalad i förhand, och ändringar som sker i allmänna räntor påverkar inte beloppet.

Valutarisken innebär effekterna av valutavärdefluktationer på värdet av din investering. När Du investerar i ett Skuldebrev som utges i en annan valuta än kronor, är du utsatt för en valutarisk. Dessutom, beroende på betalningsmetod, kan din bank ta en valutaväxlingsavgift baserad på dess prislista.

Tolkning

Vid fall av en annan tolkning av texten i detta avtal på finska och svenska, ska den finska formuleringen vara avgörande.