Allmänna villkor företagslån

Avsikten med avtalet

Låntagaren önskar att ansöka om lån och registrerar sig i detta syfte genom att lämna en låneansökan till Fellow Finance Abp:s (FO-nummer 2568782-2) (”Fellow Finance”) upprättade nättjänst som är avsedd för låntagare. I nättjänsten kan tjänsteanvändarna ansöka om lån, beviljas lån, ingå låneavtal med kassaflöden och kommunikation mellan parterna genom Fellow Finance och nättjänsten samt att nyttja detta avtal för att använda Fellow Finance relaterade tjänster. (”Gräsrotsfinansierings tjänster” eller senare benämnds som ”Tjänsten”)

Dessa allmänna villkor om företagslån gäller för kundrelationen mellan låntagaren och Fellow Finance. Fellow Finance är även verksam som företrädare för långivaren i samband med tillhandahållandet av låneavtal och uppfyllandet av deras villkor och syfte. När låneavtalet har upprättats i Tjänsten är det ett avtal mellan låntagaren och de långivare som är involverade i låneavtalet.

Beviljande av lånet

Gräsrotsfinansieringslånet som tillhandahålls av Fellow Finance gräsrotsfinansierings-tjänst kan ansökas om och återkallas av ett företag registrerat i Sverige med ett svenskt bankkonto som inte är i konkurs eller i annat insolvensförfarande , som inte har några betalningsstörningsanmärkningar och som enligt Fellow Finance kreditriskbedömning sannolikt kommer att uppfylla alla sina skyldigheter enligt låneavtalet och har lämnat in alla begärda handlingar, såsom bokslut, innan lånet upprättas för att bedöma kreditvärdigheten. Godkänande av ett lån kräver att Fellow Finance tillhandahålls, eller Fellow Finance har annars förvärvat låntagarens uppdaterade handelsregisterutdrag och bolagsordningen, om det behövs, beslutet från låntagarens behöriga organ att godkänna lånet, de nödvändiga tillstånden och de relaterade utredningar som krävs av Fellow Finance. Om lånet är säkrad med borgen ska för lånet levereras en borgensförbindelse till Fellow Finance inklusive de identitetshandlingar och säkerheter som Fellow Finance kräver.

Fellow Finance informerar långivaren / långivarna om godkännande eller avslag på låneansökan till låntagaren i utlåningstjänsten eller via e-post. Huruvuda låntagarens låneanspråk inte erhållit full finansiering, så kan långivaren / långivarna bevilja lånet till låntagaren till ett mindre belopp.

Delning av information

Låntagaren ger sitt samtycke till att Fellow Finance får granska låntagarens kredituppgifter. Fellow Finance utför en ändamålsenlig utredning av låntagarens kredituppgifter, på basis av dess resultat så beslutar Fellow Finance i vilken omfattning det behövs granskning av låntagarens bokslutsuppgifter, information om ansvarspersoner samt granskning av offentliga rating uppgifter. Fellow Finance är berättigad att granska låntagarens kredituppgifter via Bisnode Sverige Ab kreditupplysningsregister. Fellow Finance förvarar de personuppgifter som framgår av låneavtalet som konfidentiell information. Låntagarna individualiseras i låneavtalet genom gäldenärens kundnummer i tjänsten.

Marknadsföring och kommunikation

Låntagaren berättigar Fellow Finance att samla information och registrera den information som behövs för låneansökan samt kredituppgifter från kreditupplysningsföretag i enlighet med lagstiftningen. Förutsatt att låntagaren inte uttryckligen förbjuder så har Fellow Finance rätt att nyttja låntagarens uppgifter i sin direkta marknadsföring (inklusive i den elektroniska marknadsföringen) i enlighet med gällande lagstiftning.

Tjänsteleverantörens rättigheter

Fellow Finance förbehåller sig rätten att som tjänstens upprätthållare hindra låntagare från att söka, lyfta eller radera redan befintlig låneansökan i tjänsten. För säkerhet och skydd av konfidentiell information förbehåller Fellow Finance sig rätten att ändra och / eller ta bort låntagarens användarnamn och annan offentlig information som hänför sig till profilen. Raderingen av profilen och ändringen av profilens offentliga information kommer att meddelas låntagaren via e-post.

Arvode

Låntagaren är skyldig att betala arvode i enlighet med tjänstepistabellen. Prissättningen finns tillgänglig på Fellow Finance hemsida.

Låntagarens informationsplikt

Låntagaren försäkrar att den information som låntagaren lämnat vid anmälan före och efter registreringen i tjänsten är korrekt och sanningsenlig. Låntagaren ansvarar för riktigheten av all den information han/hon har lämnat. All information som uppenbaras vara oriktig eller vilseledande information efter presentationen av informationen och som kan vara relevant för långivarna ska korrigeras omedelbart. Uppgifterna måste överensstämma med information från offentliga register. Låntagaren ska delge information om sin finansiella ställning och tillgångarnas ursprung samt annan information som är av relevans för detta avtalsförhållande och relevant lagstiftning. Låntagaren ska omedelbart anmäla adress och namnbyte till Fellow Finance. Fellow Finance har rätt att ta ut en rimlig summa kostnader från låntagaren för att utreda felaktig information. I princip levererar Fellow Finance den information som låntagaren levererat till tjänsten som sådan och i den form som föreskrivs i lag om gräsrotsfinansiering. Låntagaren ska utan dröjsmål informera förmedlaren av tjänsten och långivarna om väsentliga förändringar i låntagarens ekonomiska situation och om andra omständigheter som kan påverka låntagarens förpliktelser.

Fellow Finance ansvarar inte för eventuella fel i anmälan och eventuella dröjsmål som de orsakar.

Meddelanden

Alla meddelanden mellan parterna ska framföras till Fellow Finance via Tjänsten. Ett meddelande anses lämnat när det har registrerats i Tjänsten, oberoende av om mottagarparten har noterat meddelandet eller inte. Parterna informeras också om meddelanden i Tjänsten genom meddelanden till de e-postadresser som parterna har anmält till Fellow Finance, om inte parten har motsatt sig detta.

Ansvar och Force majeure

Fellow Finance är inte ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i frågan om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om låntagaren eller Fellow Finance själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av låntagaren eller Fellow Finance om denne varit normalt aktsam. Låntagaren eller Fellow Finance ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Rätt till ändringar

Fellow Finance har rätt att ändra dessa allmänna villkor genom att på förväg skriftligen meddela låntagaren om ändringarna, om förändringen inte utökar låntagarens skyldigheter eller inskränker låntagarens rättigheter eller om förändringen beror på en förändring i lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut. Låntagaren informeras om förändringar minst en månad innan de träder i kraft.

Överföring

Fellow Finance har rätt till att helt eller delvis överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part. Låntagaren ska informeras om överföringen av avtalet. Låntagaren har inte rätt att överföra detta avtal på tredje part.

Uppsägning

Detta avtal är ikraft tillsvidare. Fellow Finance kan om så önskar uppsäga avtalet med en uppsägningstid om en månad. Uppsägning av detta avtal påverkar inte låntagarens skyldigheter eller långivarens rättigheter baserade på låneavtalet i Tjänsten. Låntagaren kan om så önskas uppsäga detta avtal med en uppsägningstid om en månad, vilket förutsätter att låntagaren inte har öppna låneansökningar i Tjänsten vid uppsägningstidpunkten eller andra låneavtal som är i kraft i Tjänsten.

Tillämplig lag och jurisdiktion

På detta avtalsförhållande tillämpas svensk lag. Om en tvist som uppstår kring detta avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska den avgöras av en allmän domstol i Sverige, där den första instansen ska vara Stockholms tingsrätt.

Detta avtal är ikraft från och med den 10.7.2019.

Ansök lån Börja finansiering av fakturor