Avkastnings och risk för investeringar i lån

Vi ger investeraren den mest transparenta bilden av förväntad avkastning och risker för P2P-lån och företagslån. Investerare förses alltid med information om räntor i tjänsten samt kreditförluster på lånemarknaden i realtid.

Avkastning från investering i lån

Avkastningen mottagen av investeraren eller långivaren är ränteintäkten på det utlånade kapitalet. Räntan på lånet är fastställd genom låneerbjudanden från investerarna till låneansökanden. Investerare som erbjuder de billigaste lånen till de ansökande kommer automatiskt att bli valda som långivare för lån. Låntagare bestämmer själva om de vill acceptera eller avslå ett låneerbjudande. Att räntan baseras på marknadens tillgång och efterfrågan på pengar möjliggör konkurrenskraftiga lån till låntagare och på samma gång god avkastning för investerare. Den genomsnittliga årliga avkastningen för långivare har varit 3-8%.

Ränta-på-ränta-effekt för investering i lån

Månatliga mottagna räntor från lånen samt kapitalåterbetalningar kan enkelt återinvesteras i nya lån med våra automatiserade investeringsverktyg. Månatliga inkomster gör det möjligt för en investerare att nå en relativt brant avkastningskurva genom ränta-på-ränta-effekten. I detta fall kommer räntan inte bara att genereras på det ursprungliga utlånade kapitalet men även räntan i sig själv kommer att ackumulera ränta. Genom att investera 2000 kr per månad i lån med en årlig avkastning på 10 % kommer det insatta beloppet att ha ökat till över 400 000 kr om 10 år, trots att investerarens månatliga besparingar endast uppgår till 240 000 kr.

Risker med att investera i lån

Långivaren måste ta hänsyn till att inom all investeringsverksamhet finns det alltid risk för partiell eller total kapitalförlust. I detta avseende utgör investering i P2P-lån och crowdfunding-lån till företag inget undantag. Investeringsrisk kan ses som variation i avkastning kring den förväntade avkastningen. Långivarens huvudsakliga risker är att låntagaren betalningsförmåga inte är tillräcklig (kreditrisk), avkastning som skiljer sig mot den förväntade avkastningen (ränterisk), hur snabbt hela eller delar av låneportföljen är tillgänglig för försäljning vid behov (likviditetsrisk), valutaförändringar under låneperioden och marknadsrisk.

Kreditrisk

Sättet att minska kreditrisken i samband med lån och låntagare är att sprida investeringen till så många lån och låntagare som möjligt. Kreditrisken kan minimeras genom att kapitalet delas upp i minst 100 olika lån. I detta fall också som högst upp till 1 % investerat av det totala kapitalet i en enskild låneansökan inom en lånemarknad. Enligt den rådande teorin minskar diversifiering inte den förväntade avkastningen utan minskar endast fluktuation i avkastningen.

Alla låneansökande måste lämna personuppgifter och kreditinformation, dessutom görs en kreditupplysning genom UC AB eller jämförbart företag. Onlinetjänsten publicerar bara ansökningar från låntagare som inte har några betalningsanmärkningar Ansökande för företagslån krävs också att inkludera det senaste bokslutet och att ha blivit indelad i en riskklass.

Kreditvärdiga låntagare delas in i fem olika kreditklasser (1-5 stjärnor) och investeraren bestämmer själv vilken risknivå denne vill investera i. Högre kreditvärdighet (fler stjärnor) betyder större chans att låntagaren kommer att återbetala lånet enligt plan, vilket är grundat på vår uppskattning av historiska återbetalningar tillsammans med vår statistiska kreditvärdighetsmodell. Se statistik om kreditkvalitet per kreditmarknad.

Extra säkerhet för kreditrisk

För några av marknadernas p2p-lån är kreditförlusten begränsad genom att det återstående lånekapitalet säljs till inkassobyråer efter 90 dagar av försenad betalning. Försäljningspriserna varierar mellan olika marknader. Dessutom erbjuds finska låntagare ett låneskydd för arbetslöshet, långtidssjukskrivning och i händelse av dödsfall. Företagslån inkluderar minst entreprenörens egen personliga garanti och ofta en säkerhet såsom fastighet eller företagsinteckning för att reducera kreditrisken.

Ränterisk

Lånen har alla fasta räntor: lånen inkluderar alltså inte den normala ränterisken som tillkommer vid rörlig ränta. Ränterisken för tjänsten är om låntagaren skulle betala tillbaka sitt lån i förtid, vilket innebär förlust av potentiell ränteintäkt för återstoden av låneavtalet. Å andra sidan har investeraren redan gjort en vinst på det lånet och kan omedelbart öppna lånallokeraren och återinvestera det mottagna kapitalet i nya lån.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken för lånen har reducerats genom skapandet av en andrahandsmarknad för lånen, vilket tillåter investeraren att sälja sin låneinvestering till andra investerare om nödvändigt för att få en snabbare likvidation av låneinvesteringen än det månatliga kassaflödet medför.

Valutarisk

Valutarisken uppstår när man investerar i ett lån där låntagarens land innehar en annan valuta än investeraren, eftersom valutakurserna kan flukturera mellan dagen avtalet ingicks och återbetalningstidpunkten.

Marknadsrisk

Investeraren har risken att tjänstens erbjudare, Fellow Finances verksamhet avbryts totalt. För att hantera denna risk har investeraren alla lånekontrakt och låntagare som motparter, av vilka återbetalning av lån kan begäras enligt avtalsvillkoren även efter att erbjudande av tjänsten avbryts. Fellow Finance är en solidt finskt börsbolag, vars verksamhet bevakas av Finansinspektionen. Bekanta dig med företagets finansiella information.

Under vår operativa historia har investerare i genomsnitt erhållit en årlig avkastning på 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning. Diagrammet innehåller inte utdelningar.

Den realiserade avkastningen% är den årliga avkastningen på investeringen (Internal Rate of Return, XIRR). Vid beräkning av intäkten tas hänsyn till ränteintäkter, realiserade kreditförluster och nuvarande lånekapital minus reservationen för kreditförlust för förfallna lån. I avkastningsfördelningen inkluderas investerare vilka har investerat mer än 3 månader samt diversifierat sina investeringar i minst 100 lån.

Volatiliteten för investeringarna har beräknats genom att beräkna från den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Volatiliteten av jämförelseindexet är beräknad på samma sätt. Corporate Bond Index: FTSE Euro Corporate Bond (EURCORP01=). High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (utdelningar inte inkluderat): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpekvoten är beräknad genom den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Som riskfri ränta har Euribor 12 mån räntan använts under samma period. Sharpekvoten för jämförelseindexet är beräknat på samma sätt. Corporate Bond Index: FTSE Euro Corporate Bond (EURCORP01=). High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (utdelningar inte inkluderat): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Börja investera

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Nyheter

      Social media