Allmänna villkor för låntagaren

Avsikten med avtalet

Låntagaren önskar ansöka om ett lån och registrerar för detta ändamål en låneansökan genom att lämna in den till Fellow Finance Abp (organisationsnummer 2568782-2). För att upprätthålla en webbtjänst för personer som ansöker om lån och utlåning till juridiska personer. Användare av onlinetjänsten kan ansöka om P2P-lån till varandra genom att göra låneavtal så att kassaflödena och kontakten mellan parterna i låneavtalet sker genom Fellow Finance och onlinetjänsten och gör detta avtal gällande och tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance för dessa aktiviteter.

Dessa allmänna villkor för låntagaren är gällande för förhållandet mellan Fellow Finance och låntagaren, I P2P-lånetjänsten agerar Fellow Finance även som företrädare för långivarna både vid ingåendet av låneavtalet så väl som fullgörandet av villkoren och ändamålen. När låneavtalet har ingåtts i P2P-lånetjänsten är det ett avtal mellan låntagaren och långivarna som deltar i låneavtalet.

Utfärda ett lån

P2P-lån som är tillhandahållna av Fellow Finance kan ansökas om och lämnas in av en person som är permanent bosatt i Sverige och som har ett svenskt bankkonto utan betalningsanmärkningar och som enligt kreditbedömningen som gjorts av Fellow Finance sannolikt kommer att kunna fullgöra alla sina skyldigheter enligt låneavtalet. Innan lånet tas ut för kreditvärdering måste alla dokument som varit efterfrågade ha blivit tillhandahållna, så som ett bevis på regelbunden inkomst. Fellow Finance informerar låntagaren/ låntagarna om accepterandet eller avslaget av låneansökan till den låneansökande genom tjänsten eller via e-post. Om låneansökan inte är helt finansierad, kan låntagaren/låntagarna beviljas ett lån som är lägre än det ansökta lånet.

Provision, förvärv och hantering av information

Den låneansökande beviljar Fellow Finance rätten att granska dennes personliga kreditinformation enligt 2 kap. 8 § 1 mom. Lagen om personuppgifter. Fellow Finance kommer att göra sådana granskningar som är nödvändiga för att verifiera låntagarens kreditvärdighet, vars klass bestäms av Fellow Finance och kan bland annat inkludera lånebeloppet, låntagarens inkomst, kontrollera låntagarens utgifter, skulder och tillgångar, kontrollera garantens förmåga för ansvarstagande, vilket sannolikt kommer leda till en betydande ökning av utgifterna. Dessutom har Fellow Finance rätt att kontrollera låntagarens kreditinformation från kreditregister som tillhandahålls av UC AB, eller jämförbart företag.

En låneansökare beviljar Fellow Finance rätten att samla in och bearbeta information från andra långivare om tidigare fordringsägares lån för att behandla en låneansökan. Låneansökanden godkänner att Fellow Finance kommer att lämna ut information om dessa låntagare till andra borgenärer som hör till frågeformuläret som tillhandahålls av UC AB, eller jämförbart företag. För denna information begär Fellow Finance ett tekniskt frågeformulär som tillhandahålls av UC AB, eller jämförbart företag från deltagande finansiella företag.

Fellow Finance upprätthåller sekretess för personuppgifterna mellan parterna i låneavtalet. Låneavtalets juridiska parter identifieras av varandra genom deras P2P-kundnummer.

Marknadsföring och kommunikation

Låntagaren beviljar Fellow Finance rätten att sammanställa databaser och registrera låneansökningsinformation och kreditinformation från kreditupplysningsföretag. Om inte låntagaren specifikt avböjer detta, har Fellow Finance rätt att använda låntagarens information för direkt marknadsföringsändamål (inklusive elektronisk direkt marknadsföring) i enlighet med gällande lagstiftning.

Tjänsteadministratörens rättigheter

Fellow Finance behåller rätten att hindra en person från att ansöka om, att återkalla ett lån eller ta bort en befintlig ansökan om ett lån från sin P2P-tjänst. Av säkerhetsskäl och för att skydda konfidentiell information förbehåller Fellow Finance sig rätten att ändra och/eller ta bort användarens användarnamn och annan information så som offentlig profilinformation. Raderingen av profilen och ändringen av profilens offentliga profil kommer att meddelas till låntagaren via e-post.

Tjänstens avgifter

Låneansökanden debiteras avgifter enligt följande prislista. Prislista på på Fellow Finances hemsida.

Skyldighet att underrätta låntagaren

Vid ansökning av lån försäkrar låntagaren oss att informationen som lämnats är korrekt och sanningsenlig. Låntagaren är ansvarig för exaktheten av den tillhandahållna informationen. Långivaren eller Fellow Finance Abp ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i ansökan eller skuldebrevet. Adressinformationen som har lämnats av låntagaren måste överrensstämma med informationen från befolkningsregistret. Långivaren och Fellow Finance Abp som långivare/representant har rätt att se till att låntagarens telefonnummer är korrekt och att låntagaren har en anställning.

Den låneansökande måste lämna in en låneansökan till Fellow Finance Abp som inkluderar hans/hennes finansiella ställning och annan information som påverkar utlåningsförhållandet och lånet från långivare/representant.

Låntagaren är ansvarig för att informationen är korrekt. Låntagaren ska omgående meddela adress och namnbyte till Fellow Finance Abp. Fellow Finance Abp har rätt att fakturera låntagaren för rimliga kostnader som uppstår vid korrigering av felaktigt angiven kontaktinformation.

Meddelanden

Alla meddelanden mellan parterna sker med Fellow Finance som representant för båda parter.

Meddelanden kan giltigt utfärdas av alla parter via P2P-tjänsten. Meddelandet beviljas som giltigt när det anges i verifieringstjänsten, oavsett huruvida den part som tar emot meddelandet faktiskt har sett det. Dessutom tillhandahålls meddelanden till låneförmedlaren till långivarens och låntagarens e-postadress såvida inte parterna har indikerat at han eller hon inte önskar att få sådan information till den tidigare lämnade e-postadressen.

Force majeure

Långivaren, den låneansökande och/eller Fellow Finance Abp ansvarar inte för skador som orsakats av orimliga svårigheter som uppstått av force majeure eller liknande anledningar. Fellow Finance meddelar via verifieringstjänsten eller låntagarens e-postadress om inte långivaren eller den låneansökande har angett att han/hon inte vill få sådan information till den angivna e-postadressen.

En part är skyldig att rapportera via Fellow Finance Abp eller på annat sätt till part, utan dröjsmål, den force majeur denne står inför. Fellow Finance Abp kommer att underrätta parterna enligt överenskommelse i dessa villkor.

Rätt till ändring

Fellow Finance har rätt att ändra låntagarens allmänna villkor genom att skriftligen underrätta låntagaren om ändringar i lånet när förändringen inte ökar låntagarens förpliktelser och inte minskar dennes rättigheter och förändringen beror på en ändring av lagstiftning eller myndighetens beslut.

Överföring av kontrakt

Fellow Finance har rätt att helt eller delvis överföra detta avtal med alla dess rättigheter och skyldigheter gentemot tredje part. Överföringen måste rappporteras till låntagaren. Låntagaren har inte rätt att överföra detta avtal till tredje part.

Uppsägning

Detta avtal gäller över obestämd tid. Fellow Finance kan välja att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningen av detta avtal påverkar inte låntagarens skyldigheter eller rättigheter enligt låneavtalens lånevillkor.

Tillämplig lag och lösning av tvister

Detta avtal regleraras enligt svensk lag.

Om de tvister som härrör från detta avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vidarebefodra ärendet till Konsumenttvistsnämnden . Innan konsumentskyddskommittén behandlas bör konsumenterna kontakta konsumentrådgivningen .

Gäller från och med ​​20​​.8.201​7.

Allmänna villkor för låneavtalet

Definitioner

I dessa allmänna villkor är följande termer inkluderade i de villkor som defineras som låneavtalets villkor.

Återbetalning av lånet

Låntagaren betalar tillbaka lånet till långivaren/mottagarna månadsvis i de avbetalningar som anges i villkoren i låneavtalet eller på ett förfallodatum som överenskommits mellan långivaren och låntagaren. Om förfallodagen inte är en bankdag kommer datumet för betalning av lånet och ränta att debiteras, samt de kostnader eller avgifter tillhörande lånet, att bli överförda följande bankdag. När betalningsdatum flyttas, har långivarna rätt att debitera en dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntesats fram till betalningsdagen från förfallodagen till resterande belopp av det utestående lånet.

Lånebetalningen består av eventuell öppningsavgift, ränta, återbetalning av utestående skuld, kontoförvaltningsavgift samt eventuellt ytterligare avgifter för tjänsten. Beloppet i kronor att betala visas i låneavtalet och återbetalningsplanen. Låntagaren medelar den återbetalningsplan denne önskar i sin sin låneansökan, som långivaren har rätt att godkänna, avvisa eller föreslå alternativa scheman.

Låneränta

Låntagarens räntebetalningsskyldighet börjar den dag lånet utbetalas från långivarens konto. Årlig ränta på lånets obetalda kapital belastas enligt det avtalade låneavtalet. Räntan är den fasta ränta som fastställs mellan låntagaren och långivaren/långivarna.

Den faktiska årliga räntan på lånet redovisas i P2P-tjänsten och/eller i låneavtalet.

Övriga avgifter som tas ut på lånet

Öppningsavgiften kommer att debiteras låntagaren när lånet tas ut eller utdelad på lånets avbetalningar och beloppet anges i låneavtalet.

Låntagaren måste ersätta långivaren/långivarna för kostnaderna och premier som ådragits av långivaren, dess ränta och avgifterna i samband med lånet.

Låntagarens rätt att återbetala lånet tidigare

Låntagaren har rätt att utan extra kostnader betala en högre månadsavgift än den månatliga avbetalnigen i avtalet eller hela lånekapitalet med ränta och eventuella andra utgifter till långivaren. Den del som överstiger det månatliga beloppet för avtalet beaktas i nästa avbetalning/avbetalningar av den bekräftade betalningsplanen.

Om låntagaren helt eller delvis återbetalar lånet ska den återstående skulden till långivaren/långivarna minska den del av lånekostnaderna som kommer att spenderas under återstående låneperiod. Om låntagaren betalar resterande belopp av det utestående lånet annat än på förfallodagen beräknas räntan fram till nästa löptid. Låntagarna kan emellertid i sin helhet återbetala kostnaderna för de lånerelaterade aktiviteter som anges i låneavtalet. Låntagaren måste begära betalningsinformation för tidig återbetalning från Fellow Finance Abp:s kundtjänst.

Lånets angivna löptid

Underlåtenhet att betala

Om långivarens lånefordran har försenats med minst en månad och fortfarande är utestående samt om det försenade beloppet är minst 10 % av skulden, omfattar mer än ett betalningsobjekt eller omfattar hela långivarens summa, har långivaren och Fellow Finance Abp, som representerar långivaren rätt att avbryta det återstående utestående lånet två (2) veckor efter utgångsdatumet har skickats till låntagaren under en period av fyra (4) veckor eller om låntagaren tidigare har påmints om förseningen av återbetalningen av lånet om det försenade beloppet fortfarande är utestående.

Lånet kommer inte att avslutas om betalningsförseningen beror på att låntagaren är sjuk, arbetslös eller annan liknande orsak som är oberoende av låntagaren, såvida inte hänsyn till förseningens varaktighet tas och andra omständigheter som gör det orimligt för låntagaren att inte avsluta lånet. Fellow Finances Abp:s kundtjänst måste omedelbart kontaktas angående vid hinder att återbetala lånet.

På grund av sen betalning

Om låntagaren har lämnat eventuellt vilseledande uppgifter till Fellow Finance och långivaren som kan ha påverkat beviljandet av lånet, dess villkor eller att låntagaren på annat sätt begått något annat väsentligt kontraktsbrott, har långivaren och Fellow Finance Abp som långivare/representant rätt att avbryta hela det återstående lånet med ränta och andra betalningar som tillkommer låntagaren under en period av fyra (4) veckor eller om överträdelsen tidigare har hänförts till låntagaren, två (2) veckor efter utgångsdatumet har blivit skickat till låntagaren, om motkravet inte har rättats till före detta datum.

Lånet förfaller på grund av ett krav från Fellow Finance Abp:s långivare/representant om omedelbar betalning vid händelse av att låntagaren avlider eller är försatt i konkurs eller domstolen beslutat att inleda skuldavveckling.

Låntagaren eller dennes företrädare, Fellow Finance Abp måste, oavsett av de allmänna villkoren om att bryta avtalet, omedelbart hävda grunden för uppsägning vid överträdelse av låneavtalet. Långivaren kommer inte att avstå sina rättigheter i låneavtalet om grunden för att bryta avtalet kvarstår.

Försenad räntebetalning

Om avbetalningarna inte är betalade senast på förfallodagen är låntagaren skyldig att betala dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen från förfallodagen till betalningsdatumet.

Om räntan nämnd ovan är lägre än den ränta som skall betalas på lånet för den tidigare perioden innan förfallodagen, skall dröjsmålsräntan bli betalad på samma sätt och i samma takt som innan förfallodagen under högst etthundrafyrtiofem (145) dagar efter lånets löptid. Om domstolsavgörande om ett lån utfärdas före utgången av denna period skall ränta betalas på sammma sätt som före förfallodagen tills dom har fallit.

Konsekvenserna av underlåtenhet att betala

Om låntagaren helt eller delvis inte betalar enligt låneavtalet har långivaren och Fellow Finance Abp som långivare och företrädare rätt att bland annat debitera ränta på sen betalning. Eventuella kostnader för återhämtning av lånet kommer att tilldelas låntagaren.

Registrera en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsregistret

Fellow Finance Abp har rätt att anmäla sig som företrädare för långivaren/långivarna och har rätt att lämna in en betalningsunderlåtenhet till kreditupplysningsregistret som upprätthålls av UC AB, eller jämförbart företag, om betalningen är försenad med mer än sextio (60) dagar från det ursprungliga förfallodagen och minst tjugoen (21) dagar efter att låntagaren har blivit skickad en betalningspåminnelse som påmnner om möjligheten att registrera en betalningsanmärkning till kreditregistret.

Skyldighet att underrätta låntagaren

Låntagaren försäkrar vid låneansökan att den lämnade informationen är korrekt och sanningsenlig. Låntagaren är ansvarig för att informationen är exakt. Långivaren eller Fellow Finance Abp anvarar inte för eventuella fel eller förseningar i ansökan eller skuldebrevet. Adressinformationen tillhandahållen av låntagaren måste överensstämma med informationen i befolkningsregistret. Långivaren och Fellow Finance Abp som representant har rätt att kontrollera att telefonnumret och anställningsinformationen är korrekt.

Låntagaren måste lämna in en låneansökan hos Fellow Finance Abp som företrädare för långivaren/långivarna med avseende om dennes finansiella situation och annan information som påverkar lånerelationen och är nödvändig för långivaren i lånevillkoren.

Låntagaren är ansvarig för att informationen är korrekt. Låntagaren ska omedelbart meddela om adressändring och namnbyte till Fellow Finance Abp. Fellow Finance Abp har rätt att fakturera låntagaren för rimliga kostnader som uppstår vid korrigering av felaktig kontaktinformation.

Långivare och Fellow Finance som representant har rätt att återkalla ett lån och ett låneavtal om låntagaren inte kan verifiera regelbunden inkomst, någon annan information som påverkar låneförhållandet som nämnts ovan, eller om det finns bevis för att långivaren eller Fellow Finance måste omvärdera lånebeslutet innan lånet är utfärdat.

Verifiering av låntagaren

Låntagaren bemyndigar Fellow Finance Abp att vidarebefodra underrättelser gjorda av långivarna till låntagarna och i enlighet med låntagarens anvisningar att meddela långivaren/långivarna å låntagarens vägnar. Låntagaren bemyndigar Fellow Finance Abp att förmedla lånebetalningar till lånegivarna i enlighet med låneavtalet till deras kundkonto. Bemyndigandet kan inte återkallas separat och gäller för hela lånets löptid. Låntagarna kan återkalla godkännandet genom att återbetala lånet på det sätt som beskrivs i "låntagarens rätt att återbetala lånet i förtid".

Meddelanden

Alla meddelanden mellan parterna förmedlas genom Fellow Finance Abp som företrädare för varje part.

Meddelanden mellan parterna kan giltligt utfärdas via P2P-lånetjänsten. Meddelandet beviljas giltigt när det när det anges i tjänsten, oavsett huruvida den part som tar emot meddelandet faktiskt har sett det. Dessutom meddelanden genom tjänsten kommer tillhandahålla information till låntagarens och långivarens e-postadress såvida parterna inte har indikerat att de inte vill ha någon sådan information till denna e-postadress.

Force majeure

Långivarna och/eller Fellow Finance Abp ansvarar inte för skada som orsakats av orimliga svårigheter med anledning av force majeure eller liknande anledning. En part är skyldig att rapportera via Fellow Finance eller på annat sätt till den andra parten, utan dröjsmål, den force majeure denne står inför. Fellow Finance Abp kommer att underrätta parterna enligt överenskommelsen i dessa villkor.

Rätt till ändring

Långivare eller Fellow Finance Abp har rätt att ändra villkoren för lånet genom att anmäla låntagaren skriftligen i förskott om förändringen inte ökar låntagarens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter eller beror på en ändring av lag eller myndighetsbeslut. Låntagaren anses ha accepterat ändringar i avtalsvillkoren, om inte låntagaren motsätter dem innan det föreslagna datumet för ikraftträdandet. Låntagaren informeras om ändringen minst en månad innan ändringen träder i kraft.

Separata skulder och dess överförbarhet

Varje låneavtal har lika många olika skuldkvoter som varje låneavtal har långivare, och varje långivares rättigheter kan enligt låneavtalet överlåtas separat till andra långivaren i P2P-lånetjänsten.

Överföring av avtal

Långivare och Fellow Finance Abp som långivarens företrädare har rätt att överföra detta avtal, antingen delvis eller i sin helhet, med alla sina rättigheter och skyldigheter. Fellow Finance Abp som långivarens/långivarnas represent har också rätt att bara överföra rättigheter och skyldigheter för en enskild långivare till en tredje part. Överföringen måste rapporteras till låntagaren. Låntagaren har inte rätt att överföra detta avtal till tredje part.

Autogiro

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Tillämplig lag och lösning av tvister

Detta avtal regleras enligt svensk lag.

Om tvister som härrör från detta avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, skall tvisterna avgöras i tingsrättens hemort. Om inte låntagaren bor i Sverige kommer tvister att handläggas i Stockholms tingsrätt.

Gäller från och med 20.8.2017